Retningslinjer

RETNINGSLINJER


For Hyrdeudvalget i Spidshundeklubben gælder klubbens generelle retningslinier for Udvalg samt øvrige regler og retningslinier efter forretningsordenen, der omhandler relevante emner. For Hyrdeudvalget gælder desuden følgende:

Formål

Hyrdeudvalget har til formål at arrangere aktiviteter samt et passende antal hyrdeprøver geografisk jævnt fordelt over landet.

Opgaver

Hyrdeudvalget kan arrangere alle typer af hyrderelaterede aktiviteter og prøver for klubbens hyrdende racer.

Hyrdeudvalget varetager planlægningen af aktiviteterne samt prøverne, herunder modtagelse af tilmeldinger,

fordeling af deltagerne på forskellige prøver etc.


Der skal udsendes PM senest én uge før prøvedagen.

Hyrdeudvalget udpeger den enkelte prøveleder.

Andre af klubbens racer kan deltage i udvalgets aktiviteter efter udvalgets afgørelse.

Senest 30 dage efter årets udgang udfærdiger udvalget en kort skriftlig rapport over periodens aktiviteter, herunder økonomi og sender den til SPK´s formand.

 

Afvikling af prøver

Prøvelederen er ansvarlig praktisk leder af prøvens forløb på dagen, og tager i samråd med dommeren stilling af eventuelle praktiske problemer undervejs. Prøvelederen har tilbagemeldingspligt til hyrdeudvalget.

Hyrdeudvalgets medlemmer

Hyrdeudvalget består af 5 medlemmer.

Medlemmerne vælges blandt klubbens hyrdeinteresserede medlemmer i de racer der af FCI er karakteriseret som hyrdende spidshunde, Gruppe 5 sektion 3, samt de af klubbens øvrige racer DKK har anerkendt til at få hyrdeprøveresultater registreret.Der vælges hhv. 3 og 2 medlemmer i ulige og lige år.

Hyrdeudvalget konstituerer sig selv med minimum formand, sekretær og kasserer.

 

Økonomi

Hyrdeudvalget fører regnskab over aktiviteternes og prøvernes indtægter og udgifter. Dette regnskab revideres af SPK’s revisorer i henhold til SPK’s love.

Start- og prøvegebyrer skal være i overensstemmelse med gebyrer fastsat af DKK.

Efter hver prøve og aktivitet udfærdiges regnskab herfor. Senest 30 dage efter afvikling af aktivitet eller prøve sendes regnskabet til SPK’s formand og kasserer.

I forbindelse med SPK´s årlige budgetlægning udarbejder udvalget et budget for det kommende år indeholdende planlagte aktiviteter, som sendes til SPK’s formand og kasserer.

 

Øvrigt

Alle aktiviteter sker under ansvar over for SPK’s bestyrelse.

Hyrdeudvalget tager skridt til udarbejdelse af eventuelle forslag til ændringer i reglementer, og kan føre forhandling med DKK’s hyrdeudvalg. Hyrdeudvalget foretager indstilling af nye dommere til SPK’s bestyrelse.

 

Enhver ret, herunder patent-, mønster- og ophavsret til produkter, promotionsmateriale af enhver art, systemer og edb-programmer m.v., der udvikles eller fremstilles under udvalgets arbejde i udvalget, tilhører SPK.

SPK har således retten til enhver udnyttelse af arbejdsresultaterne – alt med respekt af lov om arbejdstageres opfindelser og anden ufravigelig lovgivning.

 

FCI gruppe 5 sektion 3 omfatter følgende racer:

Finsk Hyrdehund, Finsk Lapphund, Norsk Buhund, Svensk Lapphund og Västgötaspids


 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. september 2010