Spidshundeklubben stiftet 1968

Søg

Love og regler

Indholdsfortegnelse

Spidshundeklubbens Love

 1. Klubbens navn er SPIDSHUNDEKLUBBEN stiftet den 4. juni 1968. 
 2. Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand. 
 3. Specialklubben er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af §6, stk. 2, i DKK’s love oprettede overenskomst. 
 4. Formand, kasserer og et tredje bestyrelsesmedlem tegner Spidshundeklubben i forening.
 1. Klubbens øverste myndighed er urafstemning – når en sådan anvendes – eller generalforsamlingen. Det daglige arbejde varetages af en bestyrelse og eventuelt af udvalg, der nedsættes af bestyrelsen – til varetagelse af bestemte begrænsede opgaver – og som skal arbejde efter bestyrelsens retningslinjer og/eller direktiver.
 2. Klubben kan udgive et medlemsblad, hvor den ansvarshavende redaktør er den til enhver tid siddende formand.
 3. Regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale. Elektronisk opbevaret regnskabsmateriale, skal uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger kunne udskrives i klarskrift.
 1. Spidshundeklubbens formål er – i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser – at fremme hensigtsmæssig avl og anvendelse I forhold til FCI-standarden af de af klubben repræsenterede racer samt udbrede kendskabet hertil blandt medlemmerne og offentligheden.
 1. Spidshundeklubben er DKK’s sagkundskab vedrørende avlsarbejdet for de racer, som klubben repræsenterer. Klubben er berettiget til, efter aftale med DKK, at fastsætte specielle regler for eget avlsarbejde samt indføre avlsforbud og restriktioner, såfremt arvemæssige begrundelser herfor foreligger og efter godkendelse af DKK’s sundhedsudvalg.
 1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Ind- og udmeldelse finder sted ved henvendelse til kartoteksansvarlig. Medlemskab indtræder først, når kontingentet er betalt.
 2. DKK’s formand og administrerende direktør er kontingentfrie medlemmer dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.
 3. Stemmeberettigede og valgbare i alle klubbens fælles anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance på udsendelsesdatoen.
 4. Derudover gælder for den ordinære generalforsamling at, man er stemmeberettiget og valgbar såfremt kontingent er indbetalt senest 1. februar (betalingsdato), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag, den førstkommende bankdag. 
 5. Forslag, der udelukkende vedrører en enkelt af klubbens racer, kan drøftes på generalforsamlingen, som derefter beslutter, om spørgsmålet skal afgøres på generalforsamlingen – sendes til urafstemning – eller afgøres ved skriftlig afstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer den pågældende race. Race-tilhørsforholdet afgøres i henhold til medlemskartoteket.
 6. Medlemmer af Spidshundeklubben kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøbere til reduceret kontingent. Bestyrelsen fastsætter det reducerede kontingent dog minimum 1. Halvår: Normalkontingent minus 50% plus eventuelle tillæg 2. Halvår: Normalkontingent minus
  65% plus eventuelle tillæg Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end at de kan udstilles i hvalpeklasse.
 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
 2. Kontingentet erlægges årsvis forud samt opkræves omkring årsskiftet. Æresmedlemmer, der udnævnes af bestyrelsen, er kontingentfrie.
 3. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentstørrelsen, eventuelle tillæg og sats for klubbens interne kørsel.
 4. I stedet for ordinært medlemskab kan tegnes husstandsmedlemskab. Pris er ordinært kontingent + 50 %, For husstandsmedlemsskab, der indmeldes efter 1. juli er prisen den samme som et ordinært helårskontingent. Husstandsmedlemskab giver én ekstra stemme til valg i SPK. Navne på medlemmer i husstanden skal oplyses. Husstandsmedlemskab giver alle i husstanden (familien) samme rettigheder som ordinært medlem, med hensyn til valgbarhed, optjening af point, ret til at føre hund på sporprøver, vinde vandrepokaler og andre ting, der fordrer medlemskab af SPK. Der kan i SPK tegnes et Juniormedlemsskab. Pris 20% af ordinært kontingent. Juniormedlemskabet gælder til og med det kontingent år, hvor medlemmet fylder 18 år, hvorefter det overgår til ordinært medlemskab.
 5. Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli, som ordinær medlemskab, betales halvt kontingent. 
 6. Er kontingentet ikke indbetalt senest 28. februar (betalingsdato) slettes medlemskabet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem, hvad angår stemmeret og valgbarhed.
 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
 2. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.
 3. Valgbare til bestyrelsen er alle, der er fyldt 18 år, og som opfylder kravene jf. §5 stk. 4.
 1. Der vælges hvert år til bestyrelsen henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Yderligere vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisor- suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Revisorer og suppleanter vælges for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske ved skriftlig, hemmelig afstemning til den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 
 2. Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det pågældende bestyrelsesmedlems valgturnus.
 3. Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal skriftlig tilsendes formand eller sekretær senest 6 uger før generalforsamlingen. Såfremt der ikke er tilstrækkelig med kandidater til at dække samtlige poster kan personer, der opfylder kravet i §7 stk. 3 opstille til de tilbageværende poster under selve generalforsamlingen.
 4. Valghandling kan afholdes som et elektronisk valg. Bestyrelsen er ansvarlig for, at valghandlingen finder sted under iagttagelse af forsvarlige principper om indkaldelse, afstemning, frister, gennemsigtighed og sikkerhed. 
 5. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer jfr. §5 stk. 4 og 5, senest 10 dage før generalforsamlingen. Udsendte stemmesedler skal være sekretæren i hænde senest dagen før generalforsamlingen eller afleveres personligt på generalforsamlingen. Ved elektronisk valg skal stemme være afgivet senest ved starten af generalforsamlingen. 
 6. Optælling af stemmesedler/elektronisk afgivne stemmer foretages på generalforsamlingen af to på
  generalforsamlingen valgte medlemmer.
 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv (minimum: formand, sekretær, kasserer) og fastsætter selv sin forretningsorden. 
 2. Ved bestyrelsesmøder føres referat, der underskrives af de ved bestyrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 
 3. Referater fra bestyrelsesmøder skal være fyldestgørende og afspejle samtlige beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe på det pågældende møde. 
 4. Bestyrelsessuppleanter har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, men de har ikke stemmeret. 
 5. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan erholde refusion af udgifter, der dokumenterbart udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.
 1. Bestyrelsen har ansvaret for klubbens regnskaber og medlemskartotek. 
 2. Årsregnskabet forelægges revisorerne senest 31. januar, der skal foreligge tilbagemelding senest den 28. februar til kasserer.
 3. Det reviderede regnskab udsendes til klubbens medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen, og fremlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed på generalforsamlingen, med revisorernes eventuelle bemærkninger.
 1. Der vælges ved almindeligt stemmeflertal en racerepræsentant og 1 suppleant indenfor hver race (suppleant bliver den person, som opnår næsthøjeste stemmetal). Viser det sig efter valg, at der ikke forefindes en suppleant kan racen selv udpege en, som godkendes af SPK´s bestyrelse.
 2. Regler for valgbarhed følger SPK’s love.
 3. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan indvælges i racerepræsentantskabet.
 4. Valgperioden er 2 år.
 5. SPK’s bestyrelse udpeger racerepræsentanter for de racer, hvor der ikke
  indkommer forslag fra medlemmerne.
 6. Racerepræsentanterne kan ved skriftlig anmodning med forslag til dagsorden deltage i førstkommende bestyrelsesmøde, men de har ikke stemmeret.
 1. Klubben repræsenteres i DKK’s repræsentantskab af bestyrelsen.
 1. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned – skiftevis på Sjælland, Fyn og i Jylland.
 2. Den indkaldes med minimum otte ugers skriftlig varsel til klubbens medlemmer.
 3. Årsberetningen udsendes til medlemmerne senest 10 dage før generalforsamlingen.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilsendes formanden eller sekretæren senest seks uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest ti dage før generalforsamlingen. 
 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1)Valg af dirigent.
  2)Valg af referent.
  3)Valg af stemmetællere.
  4)Årsberetning til godkendelse.
  5)Revideret regnskab til godkendelse og meddelelse om ansvarsfrihed.
  6)Forelæggelse af budget, fastsættelse af kontingentstørrelse, eventuelle tillæg og sats for intern kørsel.
  7)Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller indkomne forslag fra klubbens medlemmer.
  8)Bekendtgørelse af resultatet af valg.
  9)Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  10) Eventuelt.
 6. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal.
 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 1. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles.
 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.
 3. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som på enordinær generalforsamling.
 1. Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
 2.   a) tildeling af
        1) misbilligelse
       2) eller advarsel
    b) frakendelse af kennelmærke
    c) frakendelse af tillidshverv
    d) udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
    e) udelukkelse fra adgang til stambogsføring
    f) eksklusion
    g) nedlæggelse af avlsforbud
 3. Spidshundeklubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.
  Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love §28. 
 4. En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger—dog højst 6 måneder.
 1. Lovændringer kan kun foretages efter at have været drøftet og vedtaget med kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) på en ordinær generalforsamling. Lovændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK.
 2. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved urafstemning mellem klubbens stemmeberettigede medlemmer.
 3. Ved urafstemning gælder simpelt flertal.
 4. Der udsendes autoriserede stemmesedler, der skal være tilbagesendt til klubben senest 21 dage efter registreret udsendelse. Ved elektronisk valg skal stemmeafgivelsen være indenfor oplyst frist. En sådan urafstemning er højeste myndighed og resultatet er
  inappellabelt.
 5. Kuverter med stemmesedler må kun åbnes under tilstedeværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 1 bestyrelsesmedlem og 1 af de valgte revisorer. Ved elektronisk valg verificeres resultatet under tilstedeværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 1 bestyrelsesmedlem og 1 af de valgte revisorer.
 1. Udskillelse af nye specialklubber sker i henhold til DKK’s love. Den oprindelige klubs eventuelle formue og gældsforpligtelser er den udskilte specialklub uvedkommende.
 1. Spidshundeklubben kan opløses, hvis det vedtages på en generalforsamling med kvalificeret majoritet (3/4 af de afgivne stemmer) og når forslag til ophævelse har været opført på den kundgjorte dagsorden, samt når en således vedtaget beslutning er stadfæstet ved urafstemning.
 2. Ophæves klubben skal dens formue anvendes til gavn for Spidshunderacerne i henhold til formålsparagraffen. Bestyrelsen kan fremsætte forslag herom til behandling samtidig med forslag om ophævelse af klubben.
 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2019. 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 11. November 2019.

Øvrige love og regler

Filtre

Kategorier
Kategorier
Racer
Racer
Hent flere